Apie jaunimo užimtumą Lietuvos vasaros metu.

Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo organizavimas yra viena iš neformalaus vaikų švietimo veiklų. Vaiko teisės į poilsį ir laisvalaikį garantijos yra nustatytos tiek tarptautiniuose, tiek nacionaliniuose teisės aktuose. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 31 straipsnyje skelbiama, kad valstybės dalyvės pripažįsta vaiko teisę į poilsį ir laisvalaikį, teisę dalyvauti žaidynėse ir jo amžių atitinkančiuose pramoginiuose renginiuose, laisvai dalyvauti kultūriniame gyvenime ir kurti meno kūrinius. Be to, valstybės dalyvės, gerbdamos ir skatindamos šias teises, prisideda, kad vaikui būtų suteiktos atitinkamos ir vienodos galimybės dalyvauti kultūrinėje bei kūrybinėje veikloje, praleisti laisvalaikį ir poilsiauti. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybė ir vietos savivaldos institucijos steigia ir remia vaikų sporto, kūrybos, laisvalaikio ir sveikatingumo klubus, stovyklas, šeimos poilsio namus, sanatorijas, sudaro sąlygas vaikams naudotis socialinio draudimo teikiamomis lengvatomis. Pažymėtina, kad nors kiekvienais metais įvairiuose lygmenyse diskutuojama, kaip užtikrinama vaiko teisė į poilsį, aptariamos vaikų vasaros poilsio ir užimtumo problemos bei galimi jų sprendimo būdai, tačiau praktikoje jie yra sunkiai įgyvendinami.
Apie tai ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskusijoje kalbėjo dailininkė, etnografė Gintare Markevičienė, Alytaus sporto rumų treneris Mantas Atmanavičius , Lietuvos Šaulių sąjungos vadas Plk. Antanas Plieskis, Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos Pirmininkas Julius Panka. Diskusiją vedė Gediminas JAKAVONIS